Procedury organizacji pracy szkoły od 01.09.2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością witamy naszych uczniów w progach V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie.

Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać specjalnych zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.lo5.olsztyn.eu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki. 

Zwracam się z serdeczną prośbą o zastosowanie się do poniższych zasad:

1. Rodzic/prawny opiekun ucznia powinien dokonać aktualizacji danych kontaktowych będących w dyspozycji szkoły i podać wychowawcy możliwie najszybszą formę kontaktu.

2. Do szkoły wpuszczani będą tylko uczniowie zdrowi (przeziębieni, zakatarzeni, z temperaturą będą odsyłani do domu).

3. Do placówki nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

4. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich (poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną).

5. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. ma podwyższoną temperaturę) i może zarażać innych, nie będzie on przyjęty do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy stwierdzenie objawów chorobowych będzie miało miejsce w trakcie pobytu ucznia w szkole, uczeń zostanie umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

6. W szkole nie ma obowiązku noszenia maseczek/przyłbic i rękawiczek, ale w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, rekomendowane jest używanie w/wym. środków ochrony osobistej.

7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami
z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

8. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.

9. Rodzica/prawnego opiekuna przebywającego w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, obowiązują ustalone zasady bezpieczeństwa (środki ochrony osobistej: przyłbica/ maseczka i rękawiczki, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury, odnotowanie w rejestrze osób wchodzących).

_____________________________________________________

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Anna Struk

________________________________________________________________________________________

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2020
Dyrektora V LO
z dnia 26.08.2020

 

 

Procedury postępowania z zachowaniem reżimu sanitarnego
obowiązujące od 1 września 2020 r.
na czas realizacji statutowych zadań szkoły
z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS i MZ

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

I. Procedura organizacji zajęć na terenie szkoły oraz wejścia do budynku szkolnego

1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych godzinach.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoła łączy wybrane przedmioty w 90 min. bloki edukacyjne (np. 2 matematyki, 2 informatyki co dwa tygodnie itp.).
3. W blokach edukacyjnych istnieje możliwość swobodnie regulowanej przerwy, ustalonej przez nauczyciela z uczniami, tak by ograniczyć wychodzenie uczniów na przerwę w czasie największego natężenia ruchu na korytarzu.
4. Zaleca się spędzanie przerw na świeżym powietrzu w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
5. Uczniowie wychodzą na przerwy na zewnątrz budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym wskazanym dla każdej sali (informacja o najbliższym wyjściu znajduje się przy drzwiach sali lekcyjnej).
6. Dyżur podczas przerwy w 90 min. bloku edukacyjnym pełni nauczyciel, z którym klasa ma zajęcia.
7. Wprowadza się likwidację dźwięku dzwonka do odwołania. W każdej sali w widocznym miejscu zostanie zamieszczony harmonogram zajęć i nauczyciel prowadzący zobowiązany jest monitorować czas lekcji.
8. Wprowadza się do odwołania nową organizację wchodzenia uczniów do szkoły:

  • wejście nr 1 (główne): dla wszystkich klas 1 oraz klas: 2PA, 2PB, 2PC,
  • wejście nr 2 (od kortów): dla klas: 2PD, 2PE, 2PF, 2PG, 2PR, 2A, 2B , 2C, 2D, 2E,
  • wejście nr 3 (od parkingu wewnętrznego/hali sportowej): 2F, 2G i wszystkie klasy 3.

9. Wejście do szkoły jest objęte monitoringiem wizyjnym.
10 Każdy wchodzący do budynku szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce oraz samodzielnie dokonać pomiaru temperatury ciała (na nadgarstku/czole) za pomocą automatycznego urządzenia umieszczonego przy wejściu, z zachowaniem zasad ochrony danych biometrycznych (zasłonięty wyświetlacz).

11. Do budynku szkolnego może wejść każdy, którego temperatura ciała nie przekroczy wartości 37,3°. Wyższa temperatura będzie sygnalizowana sygnałem dźwiękowym.
12W przypadku podwyższonej temperatury ciała (przekraczającej 37,3°) wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik odprowadzi ucznia/pracownika do specjalnie przygotowanego do tego celu pomieszczenia, zwanego Izolatorium.
13. Niepełnoletni uczeń będzie przebywał w Izolatorium pod opieką pracownika szkoły do czasu przyjazdu rodziców.

14. Pomieszczenie Izolatorium po wykorzystaniu zostanie zdezynfekowane i dokładnie wywietrzone.
15. Przy wejściu do szkoły dyżur pełni pracownik obsługi, który jest zobowiązany wpuszczać i wypuszczać uczniów po zakończonych zajęciach według rozkładu zajęć  poszczególnych klas, nadzorować pomiar temperatury i dezynfekcję oraz prowadzić rejestr wejść i wyjść osób z zewnątrz, w którym wchodzący podaje imię i nazwisko, nr telefonu oraz cel wizyty (do kogo).

16W przypadku, gdy osoby z zewnątrz odmawiają podania celu wizyty, zachowują się agresywnie, bądź stwarzają zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy poinformować o tym zdarzeniu dyrekcję szkoły, która podejmuje decyzję o wezwaniu odpowiednich służb porządkowych.

Klauzula informacyjna
w związku z pomiarem temperatury ciała
 

I. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywanym przez Szkołę pomiarem temperatury ciała:

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywanym przez Szkołę pomiarem temperatury ciała:
2. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy z siedzibą w Olsztynie przy ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn (dalej: Szkoła). Kontakt ze Szkołą możliwy jest pod nr tel.: 89 542 99 53, za pośrednictwem e-mail: sekretariat@lo5.olsztyn.eu lub korespondencyjnie na podany powyżej adres Szkoły.
3. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iodo@lo5.olsztyn.eu.
4. Dane osobowe (informacje nt. temperatury ciała) przetwarzane będą przez Szkołę w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Odczytane dane osobowe (informacje nt. temperatury ciała) nie będą podstawą profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Dane dotyczące temperatury ciała nie są rejestrowane ani przechowywane.
9. Osobie, której dane dotyczą w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


II.  Procedura pobytu w sali dydaktycznej

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić uczniów z sali i powiadomić dyrektora.
3. Po zakończonych zajęciach dyżurni klasowi (wyznaczeni przez wychowawcę klasy) dezynfekują pod nadzorem nauczyciela stoliki i krzesła. Nauczyciel lub specjalista wietrzy salę przed kolejnymi zajęciami.
4. Należy zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
5. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela.
6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
7. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.

III.   Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne

1. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy bezpieczeństwa.
2. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.

IV. Procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i korzystania przez uczniów z szatni w kompleksie sportowym

1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
2. Uczniowie korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. W szatni jednocześnie może przebywać połowa grupy, a uczniowie przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
3. Lekcje w miarę możliwości organizacyjnych zostają zgrupowane w 2-godzinne bloki, aby zapobiec gromadzeniu się i częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach, a także
w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.
4. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
5. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna).
6. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
7. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni.
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, będą usunięte lub dostęp do nich będzie uniemożliwiony.
9. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
10. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

V. Procedura czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. W szkole funkcjonuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje dezynfekcji.
5. Czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu będzie przeprowadzane na bieżąco i w miarę potrzeb.
6. Na każdym korytarzu szkolnym znajdują się pojemniki do wyrzucania masek/przyłbic lub rękawic jednorazowych (w przypadku używania ich przez uczniów i pracowników na terenie szkoły).

VI. Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych

1. Pomoce dydaktyczne po użyciu przez uczniów są odkładane do przygotowanego pojemnika. O ile to możliwe są dezynfekowane lub odkładane na 48-godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia.

VII. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, w sali do muzyki, fizyki, chemii i biologii

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji spryskując klawiaturę, pulpit, pomoce dydaktyczne przeznaczonym do tego środkiem.

VIII. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych, podczas konsultacji u psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza.

IX. Procedura korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni

1. Odwiedzający bibliotekę są zobowiązani do dezynfekowania rąk.
2. Pomieszczenia biblioteczne są wietrzone na bieżąco przez bibliotekarzy.
3. W bibliotece wydzielone jest odrębne wejście do czytelni i wypożyczalni.
4. Poza sytuacjami, kiedy w czytelni przebywają klasy, którym przydzielono zastępstwo,
w pomieszczeniu może przebywać 1 osoba przy jednym stoliku (odstępy między korzystającymi z czytelni wynoszą min. 1,5 m.)
5. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie 4 osoby.
6. Na podłodze w wypożyczalni umieszczone są linie, przy których powinni stać czytelnicy czekający w kolejce.
7. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (na ladzie bibliotecznej) ustawiona jest przesłona ochronna.
8. Podczas wypożyczania książek, czytelnicy nie mają możliwości samodzielnego dostępu do księgozbioru.
9. Książki w bibliotece podawane są przez bibliotekarza.
10. Oddawane książki czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
11. Przyjęte książki będą wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia 3-dniowej kwarantanny.
12. Korzystający ze stanowisk komputerowych i innych urządzeń znajdujących się w bibliotece zobowiązani są do zdezynfekowania po sobie sprzętu.
13. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt na okres 3 dni.

X. Procedura korzystania z pomieszczenia, w którym znajduje się bufet i „strefa relaksu”

1. Wejście do pomieszczenia jest możliwe po zdezynfekowaniu rąk.
2. Czekając w kolejce należy zachowywać bezpieczną odległość wyznaczoną przez taśmy poziome.
3. Ilość osób w pomieszczeniu jest uzależniona od liczby taśm poziomych i od liczby stolików, przy zachowaniu reguły 1osoba przy 1 stoliku.
4. Po dokonaniu zakupu uczeń / pracownik szkoły opuszcza pomieszczenie przeznaczonym do tego wyjściem.

XI. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19:
1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

XII. Procedura postępowania w razie podejrzenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada środki ochrony osobistej (maska jednorazowa/przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i stacją SANEPID.
5. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
6. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
7. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

XIII. Procedura postępowania w razie podejrzenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika/pełnoletniego ucznia

1. Pracownik / pełnoletni uczeń, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa / przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
2. Pracownik / pełnoletni uczeń pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
4. Pełnoletni uczeń zgłasza swoje objawy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, który powiadamia dyrektora szkoły.
5. Jeśli pracownik przebywa w sali z uczniami to podaje im instrukcję, aby nie zbliżali się, założyli posiadane maski jednorazowe / przyłbice i zdezynfekowali ręce. W przypadku pełnoletniego ucznia w/w instrukcję przekazuje nauczyciel.
6. Sala, w której przebywał pracownik / pełnoletni uczeń z objawami chorobowymi jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
7. Pracownik / pełnoletni uczeń z objawami chorobowymi powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i stacją SANEPID.
8. Pracownik z objawami klinicznymi lub podlegający jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

XIV. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

1. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki, tj. 7.00 – 16.00.
2. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem numeru telefonu i adresu e-mail podanych na stronie szkoły bądź przez nauczycieli.
3. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek stosować środki ochrony osobistej (maseczkę/przyłbicę, rękawiczki) oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
4. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk, dokonać pomiaru temperatury za pomocą automatycznego urządzenia (pirometru), z uwzględnieniem zasad ochrony danych biometrycznych (wyświetlacz zasłonięty). Zgłasza portierowi spotkanie z nauczycielem wpisując swoje dane w rejestr wejść.
5. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w dniach jej obecności oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt 3 i 4.
6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się z dyrektorem i wicedyrektorami telefonicznie, przez dziennik elektroniczny lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt 3 i 4.
7. Z kancelarią szkoły możliwy jest kontakt telefoniczny (nr tel. na stronie szkoły) lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt 3 i 4.